Demo biểu đồ tương tác sự dụng trong bài viết.
 f 
in