Dựa trên giá trị gia tăng và đơn vị là đô la Mỹ
 f 
in