Thăm dò từ 3-16 tháng 2 với số lượng người được hỏi là 1028 người Mỹ trưởng thành
 f 
in